Veelgestelde vragen

Spiegelinformatie – DQRA

Wat levert deelname aan DQRA voor mij op?

a. Inzicht/overzicht in praktijkvoering voor RA patiënten in je ziekenhuis middels een dynamisch dashboard op basis van LBZ data en eventueel specifiek over de ziekteactiviteit van RA aangeleverde informatie (casemix informatie).

b. Middels een jaarlijkse spiegelbijeenkomst met collega reumatologen wordt praktijkvariatie besproken. Het geeft je een ingang om eventueel aanpassingen aan het zorgproces te doen die voor patiënt, dokter, vakgroep, apotheker, ziekenhuis of maatschappij relevant kunnen zijn. Daar waar variatie is, wordt het bediscussieerd. Wat exact de oorzaak is, moet verder lokaal onderzocht worden, maar het geeft je richting.

c. Middels een jaarlijkse deelnemersbijeenkomst met collega reumatologen kun je ideeën inbrengen waarmee het DQRA dashboard verder verbeterd kan worden en in het doorontwikkelproces meegenomen kunnen worden.

d. Je hebt 24/7 toegang tot je dashboard, waardoor je ook zelf-geformuleerde vragen in relatie tot karakteristieken van je praktijk t.o.v. andere ziekenhuizen (anoniem) kan beschouwen. Informatie kun je delen met je (directe) collega’s binnen het ziekenhuis en gebruiken bij o.a. kwaliteitsvisitaties, gesprekken met ziekenhuisapothekers, de Raad van Bestuur en eventueel met de afdeling zorginkoop.

e. Indien je casemix informatie kan aanleveren, kun je ook uitkomsten over effectiviteit van add-ons binnen je vakgroep nagaan in de tijd (dit is pas zichtbaar bij voldoende data en meestal pas na diverse aanlevercycli).

f. De performance op twee verstandige keuzes worden op tabbladen voor je vakgroep/ziekenhuis in vergelijking tot andere ziekenhuizen inzichtelijk gemaakt. (Vraag bij voorkeur alleen een CRP of bezinking aan tijdens de follow-up van patiënten met reumatoïde artritis. Het voorschrijven van biological doseringen hoger dan de registratiedosering is niet zinvol)

Welke investering in tijd wordt gevraagd voor deelname?

a. Voorbereiding

 • Het is belangrijk dat je als vakgroep met elkaar afstemt welke collega mandaat heeft om deel te nemen aan de deelnemersbijeenkomst. Deze meldt zich aan bij dqra@nvr.nl voor de wens tot deelname en is contactpersoon voor de vakgroep wat betreft DQRA. Alle collega’s kunnen zich aanmelden voor de spiegelbijeenkomst, met de vakgroep.
 • Contact leggen met de Raad van Bestuur om toestemming te vragen voor deelname van de vakgroep aan DQiRMD, waarvan DQRA een onderdeel is. We hergebruiken de door ziekenhuizen al standaard (LBZ data) bij DHD vastgelegde data en vragen, nieuwe informatie (casemix en DAS28 data) aan DHD te laten aanleveren (gepseudoanonimiseerd).
 • Plan een overleg met je CMIO van het ziekenhuis zodat hij weet dat je mee wil doen aan DQRA. Hij gaat over het delen van de ICT-informatie buiten het ziekenhuis – hij kijkt of het veilig is, wie toegang krijgt tot data etc. Zijn advies is meestal bindend voor het verkrijgen van de toestemming van de Raad van Bestuur. Daarnaast kan de CMIO aangeven welke prioriteit je project krijgt voor ondersteuning bij Business Intelligence (BI), die heb je nodig voor het verzamelen van de data (casemix en DAS28) tweemaal per jaar – begin mei en begin oktober.
 • Maak een afspraak met BI – aanleverinstructies voor DHD zijn zichtbaar op de website. Controleer met BI of hij de juiste velden gebruikt om data uit te destilleren. Zij versturen case-mix en DAS28 veilig naar DHD via een datahub (sinds 2021).
 • Wijs een lokaal beheerder aan. Een lokaal beheerder geeft DQRA-accounts uit aan collega’s in het ziekenhuis. Daarna kan je het dashboard DQRA via DHD-inlog in te zien. Ook BI moet toegang krijgen via de lokaal beheerder om via de DQRA datahub (sinds 2021) data aan te leveren.

b. Bijeenkomsten (online)

 • Een spiegelbijeenkomst van 1.5 uur, (ZOOM-bijeenkomst op de 4e donderdagmiddag in november).
 • Een deelnemersbijeenkomst van 1 uur (ZOOM-bijeenkomst op de 4e donderdag in juni).

c. Nadien

 • Naar aanleiding van een spiegelbijeenkomst kun je ook met de vakgroep voorstellen maken om verder onderzoek te doen naar de variaties die zijn gevonden in je ziekenhuis.  Welke aanpassing in het proces zou kunnen leiden tot verandering van de door je opgehaalde uitkomst in de spiegelbijeenkomst? De implementatie hiervan kost uiteraard ook weer tijd, maar wellicht kun je dat met kwaliteitsmedewerkers van de vakgroep oppakken, je weet immers voor welk proces je wat wil gaan veranderen. In volgende jaren kun je het verloop van de aanpassing in een protocol middels de DQRA volgen.
 • Heb je mooie resultaten met je vakgroep en goede voorbeelden, deel ze via dqra@nvr.nl, dan deze we ze waar mogelijk op de website.

Welke investering in geld/tijd wordt gevraagd?

a. De kosten voor het verwezenlijken door DHD van het DQRA dashboard worden gedragen door de DQiRMD en zijn kosteloos beschikbaar gesteld aan het ziekenhuis. Dataopslag bij DHD van de LBZ data wordt door ziekenhuizen (aangesloten bij NFU en NVZ) reeds gefinancierd door hun lidmaatschappen. Voor niet aangesloten instellingen is er advies op maat (tussen DQiRMD en DHD) mogelijk.

b. Tijd voor reumatoloog voor controle aangeleverde data met BI, deelname aan bijeenkomsten en initiëren van verbetertrajecten.

c. Tijd van BI afdeling om 2x per jaar data-aanlevering mogelijk te maken (aanlevering begin mei en begin oktober).

d. Tijd voor het invoeren van kwaliteitbevorderende maatregelen op de afdeling door de vakgroep/ondersteuners.

Eenmalig registeren en meervoudig gebruik van data, waar moet ik op letten?

a. Om voor de casemix zo eenvoudig mogelijk de serologische status van de reumatoïde artritis samen te kunnen stellen, is het van belang om dit eenmalig zo goed mogelijk in het EPD vast te leggen. Via LBZ data wordt de diagnosethesaurus aan DHD aangeleverd, het loont om op deze manier eenmalig in het dossier de juiste diagnose te registreren middels de diagnose thesaurus welke afleidt naar ICD-10 om de DBC vast te leggen. Gebruik voor de DQRA de 6 opties:

 • 0000006881, reumafactor-positieve en antiCCP-negatieve reumatoïde artritis
 • 0000006882, reumafactor-positieve en antiCCP-positieve reumatoïde artritis
 • 0000006883, seropositieve reumatoïde artritis
 • 0000006885, reumafactor negatieve en antiCCP positieve reumatoïde artritis
 • 000006886, reumafactor negatieve en antiCCP negatieve reumatoïde artritis
 • 0000006892, reumatoïde artritis (indien niets bekend is over reumafactor of anti-CCP status)

b. De duur van de ziekte is kan eenmalig geregistreerd worden door de start van de DBC-jaar of in voorgeschiedenis juiste datum te noteren.

c. De DAS28 bij elk bezoek registreren loont het om de VAS algemene gezondheid, CRP of BSE naast de gewrichtspop in te vullen. Samenstellen van de ziekteactiviteit datafile gaat dan het meest eenvoudig. DBC leveranciers hebben de beschikking over de bouwsteen voor DAS28, zodra die is ingevoerd, zal aanlevering nog gemakkelijker gaan.

Wordt er veilig met mijn data omgegaan, wat zijn hierover de afspraken?

a. De data worden alleen door DHD opgeslagen en geleverd aan het eigen ziekenhuis.

b. Printscreens van het DQRA dashboard mogen niet buiten het eigen ziekenhuis gedeeld worden.

c. De aanlevering verloopt via een datahub, deze koppelt direct terug aan het aanleverende ziekenhuis als er problemen zijn met de dataset.

d. DHD koppelt na aanleveren terug aan het ziekenhuis als er bijzonderheden zijn of er belangrijke items missen en vraagt of ze zich hierin herkennen alvorens informatie zal worden gespiegeld.

e. Casemix en DAS28 worden pseudogeanonimiseerd aangeleverd via het LBZ nummer, informatie wordt alleen geaggregeerd en geanonimiseerd getoond en worden door DQiRMD niet herleidbaar naar individuen of naar ziekenhuizen getoond.

f. Analyses worden door DHD gedaan n.a.v. vraagstellingen van DQiRMD -DQRA. DQiRMD medewerkers hebben geen toegang tot data en kunnen zelf geen analyses op de data doen. Zij ontvangen ter voorbereiding op de spiegelbijeenkomst hoogstens geanonimiseerde en geaggregeerde overzichten van DHD. De data per ziekenhuis wordt alleen op de spiegelbijeenkomst gedeeld tussen aanwezige vertegenwoordigers van ziekenhuizen en geheimhouding van hetgeen gezien op de bijeenkomst is geborgd. Informatie wordt niet herleidbaar naar buiten gebracht. Alleen algemene uitkomsten waar alle reumatologen wat aan kunnen hebben, kunnen worden gedeeld.

g. Er wordt nu geen wetenschappelijk onderzoek op de data gedaan en er kan geen wetenschappelijk onderzoek met huidige data gedaan worden. Bij twijfel of vragen omtrent veiligheid van data en de omgang hiermee raadpleeg ook DHD en de kwaliteitspagina van het dashboard DQRA of mail met dqra@nvr.nl 

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact met ons op.

Contact